Η ενσωμάτωση στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

March  30,   2015

Η ενσωμάτωση στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Η κύρια λειτουργία των επιχειρήσεων είναι πρωτίστως προς την κατεύθυνση μεγιστοποίησης κέρδους, ικανοποιώντας τους μετόχους, αυξάνοντας τις πωλήσεις και κατ επέκταση την κερδοφορία τους. Ωστόσο, στις μέρες μας είναι επιτακτική η ανάγκη για ανάπτυξη από μέρους των εταιριών, συνείδησης σε κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά θέματα, υιοθετώντας μια στάση ευθύνης απέναντι στο σύνολο. Τα πολυάριθμα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα σήμερα, καθώς και η παγκόσμια οικονομική κρίση είναι οι κύριοι λόγοι για τους οποίους οι εταιρείες αλλάζουν τη στάση τους απέναντι στην κοινωνία.
Η πλειοψηφία των εταιρειών, ιδιαίτερα των μεγάλων πολυεθνικών, έχουν συνειδητοποιήσει τη σημασία της στρατηγικής Εταιρική Κοινωνικής Ευθύνης. Η ενσωμάτωση της στην κύρια στρατηγική των επιχειρήσεων, δεν ωφελεί μόνο τις εταιρείες μακροπρόθεσμα, αλλά εγγυάται επίσης ένα αειφόρο περιβάλλον ανάπτυξης.

Η φιλανθρωπία σίγουρα δεν αποτελεί Στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης γιατί αποτελεί μια αποσπασματική και περιστασιακή αντιμετώπιση ενός προβλήματος. Στρατηγική αποτελεί μια πλήρης δυναμική προσέγγιση που αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας πιο βιώσιμης σχέσης μεταξύ των διαφόρων φορέων των επιχειρήσεων / οργανισμών σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Η Στρατηγική Ε.Κ.Ε. ενσωματώνει τη σημασία των κοινωνικών ζητημάτων στο πεδίο δραστηριοποίησης ενός οργανισμού και εξισορροπεί τις ανάγκες των διαφόρων εμπλεκομένων όπως, εργαζομένων, καταναλωτών, κοινωνίας και ανώτατων διοικητικών στελεχών του. Μια ορθή στρατηγική Ε.Κ.Ε. απαιτεί από τις εταιρείες να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για κάθε βασικό θέμα που περιγράφεται πιο πάνω με στόχο να «δώσει πίσω» στην κοινότητα όπου λειτουργεί.


Οι καταναλωτές και η κοινωνία γενικότερα είναι πιο απαιτητικοί σήμερα με τις δραστηριότητες των εταιρειών και τον κύκλο εργασιών τους. Η διαφθορά, η φτώχεια και η ευρύτερη οικονομική κρίση, έχει ωθήσει τους καταναλωτές και την κοινωνία να απαιτήσουν από τις εταιρείες να αναλάβουν έναν πιο ενεργό ρόλο. Το κλασικό επιχειρηματικό μοντέλο φαίνεται να ξεθωριάζει σιγά-σιγά. Παράλληλα, η καταναλωτική συμπεριφορά αλλάζει και γίνεται πιο απαιτητική από ποτέ. Σύμφωνα με μελέτες, οι καταναλωτές όλο και περισσότερο καταφεύγουν σε προϊόντα που συμβάλλουν στην άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής.
Ακόμα κι αν, ο ορισμός της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνη δεν είναι διαδεδομένος μεταξύ των καταναλωτών, αναμένεται ότι αυτό θα αλλάξει. Αναμένεται ότι οι καταναλωτές θα αρχίσουν να απορρίπτουν τις εταιρείες που αντιμετωπίζουν την κοινωνική τους ευθύνη σε μια λογική φιλανθρωπίας και θα επιβραβεύσουν αυτές που ακολουθούν μια ολοκληρωμένη και ολιστική στρατηγική Ε.Κ.Ε.


Εν κατακλείδι, η πίεση από την παγκόσμια κοινωνία για πιο φιλικές και ανθρωποκεντρικές εταιρείες πρόκειται να αυξηθεί. Ως εκ τούτου είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις να ξοδεύουν χρήματα και ανθρώπινο δυναμικό για την ενσωμάτωση της στρατηγικής Ε.Κ.Ε. στην ευρύτερη λειτουργία τους.

Martin Neureiter, Διευθυντής- CSR Consulting LTD
info@csr-company.com.cy

Back

Privacy Policy | Terms & Conditions
Σύλλογος Γυναικών Υπαίθρου Λάρνακας © 2014 All Rights Reserved
Designed & Developed: Designed By SK Webline