Συμμετοχές σε Προγράμματα

Ο Σύλλογος Γυναικών Υπαίθρου Λάρνακας σημειώνει τα τελευταία χρόνια  αξιόλογη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, κοινοτικές πρωτοβουλίες, αλλά και προγράμματα για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και δράσεις που προωθούν την ισότητα ευκαιριών στα δύο φύλα.

Άλλες   εξίσου σημαντικές δραστηριότητες του Συλλόγου είναι η συμμετοχή του σε διάφορα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, με πιο ενδεικτικό από όλα τη συμμετοχή του στην Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL, στόχοι της οποίας ήταν η στήριξη της προσπάθειας για την καταπολέμηση των διακρίσεων, η προώθηση της δημιουργίας περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης και η προσπάθεια να εξασφαλίσει τη δυνατότητα όλων να έχουν πρόσβαση στις θέσεις αυτές. O Σύλλογος συμμετείχε  επίσης στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Νέοι Δρόμοι Γυναικών» με το έργο «Νέοι Δρόμοι για την Γυναικεία Απασχόληση στην Κύπρο». Το έργο ήταν σύμπραξη 11 φορέων με συντονιστή την Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας. Στόχος του προγράμματος ήταν ο συνδυασμός της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.


Η πιο πρόσφατη  δράση του  Σύλλογου ήταν ο ρόλος του συντονιστή   στο έργο με τίτλο «Συνεργασία στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Νέες Ευκαιρίες Διακυβέρνησης». Το έργο υλοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος των  Μη Κυβερνητικών  Οργανώσεων (ΜΚΟ) με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης της κοινωνίας των πολιτών, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της αειφόρου ανάπτυξης της Κυπριακής Δημοκρατία με την παροχή χρηματοδότησης σε σχέδια ΜΚΟ σε επιλεγμένες περιοχές στήριξης.  Το Έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Προγράμματος του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και των Νορβηγικών ταμείων για τα  ΜΚΟ στην Κύπρο. Μέσα από το εν λόγω έργο ο Σύλλογος μας έχει πιστοποιηθεί με το ISO 26000 για σωστή και χρηστή διακυβέρνηση.   

Ακόμη, ο Σύλλογος μας αναπτύσσει εθελοντισμό και προσπαθεί να τον διαδώσει σαν αξία στα μέλη του αποδεικνύοντας έμπρακτα,  όταν και όπου υπάρχει ανάγκη το ανθρώπινο και κοινωνικό του προφίλ .

Ο Σύλλογος μπορεί  να  συμμετέχει σε εταιρείες  ή νομικά πρόσωπα που προωθούν την ανάπτυξη, τις διακρατικές συνεργασίες καθώς και σε αναπτυξιακές συμπράξεις που προωθούν τα καλώς νοούμενα συμφέροντα του οργανισμού και που μπορούν να αποφέρουν κοινά οφέλη για την ευημερία του Συλλόγου μας.

 

Privacy Policy | Terms & Conditions
Σύλλογος Γυναικών Υπαίθρου Λάρνακας © 2014 All Rights Reserved
Designed & Developed: Designed By SK Webline